Aktuality

Zmena č. 5 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2016-6

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“ zverejneného dňa 02. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 22. 07. 2019.

18.07.2019

Zmena č. 1 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-14

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2“ zverejneného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 15.07. 2019.

12.07.2019

Zmena č. 5 vyzvania č. OPTP-P01-SC2-2016-7

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 s názvom „Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1“ zverejneného dňa 12. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 15.07. 2019.

12.07.2019

Zverejnenie aktualizovaného riadiaceho dokumentu

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty bol zverejnený aktualizovaný riadiaci dokument účinný od 15. 07. 2019 - Príručka pre prijímateľa, verzia 11.0.

11.07.2019

Zverejnenie aktualizovaného riadiaceho dokumentu

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty bol zverejnený aktualizovaný riadiaci dokument účinný od 15. 07. 2019 - Príručka pre kontrolu VO, verzia 11.0.

11.07.2019

Rada spustila registrácia na workshop „Etika v štátnej službe vo Francúzsku - inšpirácia pre Slovensko?“

Rada spustila registráciu na workshop „Etika v štátnej službe vo Francúzsku - inšpirácia pre Slovensko?“, ktorý sa uskutoční 19.6.2019 v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice Bratislava na Ventúrskej ulici 11.  Vstup je voľný, preklad z a do francúzštiny je zabezpečený. Workshop má obmedzený počet účastníkov a na workshop je potrebné sa zaregistrovať.

Program workshopu a registráciu nájdete tu:
https://www.optp.vlada.gov.sk/registracia-na-workshop-etika-v-statnej-sluzbe-vo-francuzsku-inspiracia-pre-slovensko/
 

28.05.2019

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty/Zmluva o NFP boli zverejnené aktualizované vzory Zmluvy o poskytnutí NFPRozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, ktoré boli upravené v nadväznosti na zmenu vzorov CKO č. 28 a č. 30. Uvedené aktualizované vzory sú platné od 15. 05. 2019.

14.05.2019

Zmena č. 2 vyzvania č. OPTP-PO1-SC3-2018-16

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-PO1-SC3-2018-16 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ zverejneného dňa 11. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 13. 05. 2019.

06.05.2019

Informácia o zmene adresy sídla RO OP TP pre osobný kontakt od 18. 03. 2019 v otvorených vyzvaniach OP TP

Riadiaci orgán pre OP TP si týmto dovoľuje oznámiť prijímateľom z OP TP, že vo všetkých otvorených vyzvaniach pre projekty technickej pomoci došlo od 18. 03. 2019 k zmene adresy sídla Riadiaceho orgánu pre OP TP pre osobné doručenie žiadosti o NFP a osobné poskytovanie informácií týkajúcich sa vyzvania a prípravy žiadosti o NFP a to nasledovne:
 
Úrad vlády Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre OP TP
odbor implementácie projektov OP TP
Dunajská 68
811 08  Bratislava 1

26.03.2019

Zmena č. 1 vyzvania č. OPTP-PO1-SC3-2018-16

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-PO1-SC3-2018-16 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ zverejneného dňa 11. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 26.03. 2019.

25.03.2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
18297