Aktuality

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty bol zverejnený aktualizovaný riadiaci dokument účinný od 08. 02. 2021 - Príručka pre kontrolu VO, verzia 15.0.

05.02.2021

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty bol zverejnený aktualizovaný riadiaci dokument účinný od 01. 02. 2021 - Príručka pre prijímateľa, verzia 12.0.

29.01.2021

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty boli zverejnené aktualizované riadiace dokumenty účinné od 25. 01. 2021 - Príručka oprávnenosti výdavkov, verzia 7.0 a Príručka pre odborného hodnotiteľa, verzia 10.0.
 

24.01.2021

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty/Zmluva o NFP boli zverejnené aktualizované vzory Zmluvy o poskytnutí NFP a Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, ktoré boli upravené v nadväznosti na zmenu vzorov CKO č. 28 a č. 30. Aktualizovaný vzor Zmluvy o poskytnutí NFP je platný od 18. 12. 2020 a aktualizovaný vzor Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP je platný od 01. 12. 2020.

22.12.2020

Zmena č. 2 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2018-18

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2018-18 s názvom Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 2“ zverejneného dňa 14. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 23. 12. 2020.

21.12.2020

Zmena č. 2 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-17

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-17 s názvom Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2“ zverejneného dňa 14. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 23. 12. 2020.

21.12.2020

Zmena č. 5 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2018-16

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16 s názvom Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ zverejneného dňa 11. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 23. 12. 2020.

21.12.2020

Zmena č. 6 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-15

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ zverejneného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 23. 12. 2020.

21.12.2020

Zmena č. 5 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-14

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 s názvom Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2“ zverejneného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 23. 12. 2020.

21.12.2020

Zmena č. 4 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2017-13

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2017-13 s názvom Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF“ zverejneného dňa 03. 03. 2017 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 23. 12. 2020.

21.12.2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
18297