Aktuality

Zmena č. 7 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2016-6

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 7 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 s názvom Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“ zverejneného dňa 02. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 23. 12. 2020.

21.12.2020

Zmena č. 5 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2016-5

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-5 s názvom Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1“ zverejneného dňa 07. 04. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 23. 12. 2020.

21.12.2020

Zmena č. 9 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2016-4

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 9 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 s názvom Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“ zverejneného dňa 01. 04. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 23. 12. 2020.

21.12.2020

Informácia o hraničných termínoch na predloženie ŽoP na RO OP TP v roku 2020

Z pozície RO OP TP si Vás dovoľujeme informovať o hraničných termínoch na predkladanie žiadostí o platbu na RO OP TP v súvislosti s koncoročným uzatváraním systémov v roku 2020:

  • 30. október - pre žiadosti o platbu v systéme refundácie (priebežné ŽoP) a zúčtovania predfinancovania/zálohových platieb (RO OP TP garantuje uhradenie žiadosti o platbu do konca roku 2020 za podmienky, že žiadosť o platbu je kompletná, bez vecných nedostatkov a výdavky nárokované v ŽoP sa viažu k verejnému obstarávaniu, ktoré už bolo skontrolované). Predpoklad úhrady žiadostí o platbu predložených po tomto termíne je až v roku 2021.
     
  • 18. novemberpre žiadosti o platbu v systéme poskytnutia predfinancovania/zálohových platieb

27.10.2020

Oznámenie pre prijímateľov o zmenách vo vyzvaniach na projekty technickej pomoci

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v súvislosti s informáciou o uvoľnení predkladania žiadostí o poskytnutie NFP a žiadostí o platbu na Riadiaci orgán pre OP TP došlo k zmenám vo vyzvaniach, ktoré sú  uvedené v dokumente Oznámenie pre prijímateľov o zmenách vo vyzvaniach na projekty technickej pomoci“.

14.10.2020

Informácia o uvoľnení predkladania žiadostí o poskytnutie NFP a žiadostí o platbu na Riadiaci orgán pre OP TP

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že od dnes 07. 10. 2020 je spustené opätovné predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP a žiadostí o platbu na Riadiaci orgán pre OP TP.

07.10.2020

Informácia o pozastavení predkladania žiadostí o poskytnutie NFP a žiadostí o platbu na Riadiaci orgán pre OP TP

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v súvislosti s presunom Riadiaceho orgánu OP TP na MIRRI SR bude od 1.10.2020 pozastavené predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP a žiadostí o platbu na Riadiaci orgán pre OP TP až do odvolania.

29.09.2020

Zmena č. 5 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-15

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ zverejneného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 22. 09. 2020.

18.09.2020

Zmena č. 4 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-14

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2“, zverejneného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 22. 09. 2020.

18.09.2020

Zmena č. 6 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2017-12

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 s názvom „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“ zverejneného dňa 13. 02. 2017 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 22. 09. 2020.

18.09.2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
18297