Aktuality

Zverejnenie aktualizovaného riadiaceho dokumentu

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty bol zverejnený aktualizovaný riadiaci dokument účinný od 13. 04. 2017 - Príručka pre prijímateľa pre projekty operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 verzia 5.0.

12.04.2017

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO2-SC1-2017-13

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 03. 03. 2017 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO2-SC1-2017-13 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF“.
 

03.03.2017

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC3-2017-12

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 13. 02. 2017 bolo vyhlásené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC3-2017-12 s názvom „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“.

13.02.2017

Zmeny vo vyzvaní č. OPTP-P01-SC3-2016-3

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vo vyzvaní na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-3 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1“, zverejneného dňa 18. 03. 2016 na webovom sídle OP TP.

06.02.2017

Zmeny vo vyzvaní č. OPTP-P01-SC1-2016-1

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-1 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 1“, zverejneného dňa 22. 02. 2016 na webovom sídle OP TP.

06.02.2017

Predloženie monitorovacej správy za rok 2016

Dovoľujeme si pripomenúť  prijímateľom z OP TP povinnosť predložiť na RO OP TP výročnú monitorovaciu správu za rok 2016 pre všetky zazmluvnené projekty (aj interné projekty) najneskôr v termíne do 31.1.2017.

Monitorovaciu správu je potrebné vytvoriť v ITMS za monitorované obdobie od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP resp. začiatku realizácie aktivít projektu (podľa toho, čo nastalo skôr)  až do 31.12.2016. Po odoslaní vyplnenej monitorovacej správy v ITMS je potrebné doručiť na RO OP TP aj vytlačenú a ručne podpísanú formu monitorovacej správy vygenerovanú systémom ITMS2014+ alebo elektronickú podobu podpísanú elektronickým podpisom prostredníctvom ÚPVS.

V prípade projektov, ktoré mali ukončenie realizácie aktivít v decembri 2016, predloží prijímateľ iba záverečnú monitorovaciu správu do 30 pracovných dní od ukončenia realizácie aktivít projektu.

12.01.2017

Informovanie prijímateľov o doplnení iných údajov do projektov OP TP

Z pozície RO OP TP si dovoľujeme informovať  prijímateľov z OP TP, že došlo k aktualizácii číselníka merateľných ukazovateľov, do ktorého boli doplnené iné údaje, ktoré bude potrebné vykazovať v monitorovacej správe. Aktualizovaná verzia číselníka merateľných ukazovateľov č. 9  je zverejnená v časti Iné dokumenty.  V zmysle vyzvania a zmluvy o poskytnutí  NFP budú v rámci ITMS do projektov doplnené iné údaje, ktoré sa následne premietnu aj do dodatku k zmluve o poskytnutí NFP/do zmeny príloh interných rozhodnutí, ktoré vám budú zo strany RO OP TP zaslané začiatkom roka 2017.

21.12.2016

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC1-2016-11

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 15. 12. 2016 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC1-2016-11 s názvom „Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“.

15.12.2016

Upozornenie pre prijímateľov

Dovoľujeme si upozorniť prijímateľov, že v zmysle zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) pristupuje RO OP TP od 1. 11. 2016 k uzatváraniu Zmlúv o poskytnutí NFP ako aj interných Rozhodnutí o schválení žiadostí o poskytnutie NFP výhradne elektronicky.

Zmluvné strany podpisujú Zmluvu o poskytnutí NFP kvalifikovaným elektronickým podpisom (na základe kvalifikovaného certifikátu, mandátneho certifikátu). Každá zo zmluvných strán dostane jeden exemplár elektronického dokumentu s kvalifikovanými elektronickými podpismi (na základe kvalifikovaného certifikátu, mandátneho certifikátu) obidvoch zmluvných strán. Ustanovenia o elektronickej podobe sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

Uvedená povinnosť je upravená vo vzore Zmluvy o poskytnutí NFP platnej od  25. 11. 2016, ktorý je zverejnený v časti „Dokumenty/Iné dokumenty“.
 

28.11.2016

Zverejnenie aktualizovaného riadiaceho dokumentu

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020, že dňa 25. 11. 2016 bola v záložke „Dokumenty/Iné dokumenty“ zverejnená aktualizovaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

25.11.2016
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
18297