Aktuality

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty bol zverejnené aktualizované riadiace dokumenty účinné od 6. 9. 2017 - Príručka pre kontrolu verejného obstarávania, verzia 5.0.

05.09.2017

Upozornenie pre Prijímateľov

Na základe opakujúcich sa zistení pri predkladaní dokumentácie  z verejného obstarávania upozorňujeme Prijímateľov na ich povinnosť  predkladať úplnú dokumentáciu  z verejného obstarávania  na finančnú kontrolu verejného obstarávania  Riadiacemu orgánu pre operačný program Technická pomoc  (RO OP TP) a dodržiavať lehoty stanovené v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 a Príručke pre kontrolu verejného obstarávania.
 
Predovšetkým si dovoľujeme upozorniť Prijímateľov na povinnosť dodržať pri štandardnej ex-post kontrole lehotu 10 pracovných dní po zverejnení zmluvy s úspešným uchádzačom podľa § 5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov  na  predloženie  dôkazu o zverejnení  objednávky/zmluvy s dodávateľom na  webovom sídle s uvedením  dátumu  jej zverejnenia na RO OP TP.

30.08.2017

Zverejnenie aktualizovaného riadiaceho dokumentu

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020, že dňa 28.8.2017 boli v záložke „Dokumenty/Iné dokumenty“ zverejnené aktualizované vzory Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuinterného Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, ktoré sú platné od 30.8.2017

28.08.2017

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty boli zverejnené aktualizované riadiace dokumenty účinné od 25. 08. 2017 - Príručka pre prijímateľa, verzia 7.0 a Príručka pre odborného hodnotiteľa, verzia 6.0.

24.08.2017

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty boli zverejnené aktualizované riadiace dokumenty účinné od 28. 06. 2017 - Príručka pre prijímateľa, verzia 6.0 a Príručka pre odborného hodnotiteľa, verzia 5.0.

28.06.2017

Zmena č. 1 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2017-13

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2017-13 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF“, zverejneného dňa 03. 03. 2017 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 16. 06. 2017.

15.06.2017

Zmena č. 4 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2016-4

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 s názvom „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“, zverejneného dňa 01. 04. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 16. 06. 2017.

15.06.2017

Zmena č. 1 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2017-12

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 s názvom „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“, zverejneného dňa 13. 02. 2017 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 16. 06. 2017.

15.06.2017

Zmena č. 1 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2016-9

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-9 s názvom „Zabezpečenie technickej a administratívnej podpory – priestorové  zabezpečenie“, zverejneného dňa 30. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 13. 06. 2017.

12.06.2017

Zmena č. 2 vyzvania č. OPTP-P01-SC2-2016-7

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 s názvom „Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1“, zverejneného dňa 12. 05. 2016 na webovom sídle OP TP.

12.06.2017
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
18297