Aktuality

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC1-2016-11

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 15. 12. 2016 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC1-2016-11 s názvom „Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“.

15.12.2016

Upozornenie pre prijímateľov

Dovoľujeme si upozorniť prijímateľov, že v zmysle zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) pristupuje RO OP TP od 1. 11. 2016 k uzatváraniu Zmlúv o poskytnutí NFP ako aj interných Rozhodnutí o schválení žiadostí o poskytnutie NFP výhradne elektronicky.

Zmluvné strany podpisujú Zmluvu o poskytnutí NFP kvalifikovaným elektronickým podpisom (na základe kvalifikovaného certifikátu, mandátneho certifikátu). Každá zo zmluvných strán dostane jeden exemplár elektronického dokumentu s kvalifikovanými elektronickými podpismi (na základe kvalifikovaného certifikátu, mandátneho certifikátu) obidvoch zmluvných strán. Ustanovenia o elektronickej podobe sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

Uvedená povinnosť je upravená vo vzore Zmluvy o poskytnutí NFP platnej od  25. 11. 2016, ktorý je zverejnený v časti „Dokumenty/Iné dokumenty“.
 

28.11.2016

Zverejnenie aktualizovaného riadiaceho dokumentu

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020, že dňa 25. 11. 2016 bola v záložke „Dokumenty/Iné dokumenty“ zverejnená aktualizovaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

25.11.2016

Zmeny vo vyzvaní č. OPTP-P01-SC3-2016-4

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 s názvom „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“, zverejneného dňa 01. 04. 2016 na webovom sídle OP TP.

22.11.2016

Zverejnenie aktualizovaného riadiaceho dokumentu

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty bola zverejnená aktualizovaná verzia 3.0 Príručky pre kontrolu verejného obstarávania, ktorá je účinná od 15.11.2016.

15.11.2016

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty boli zverejnené aktualizované dokumenty účinné od 02. 11. 2016 - Príručka pre odborného hodnotiteľa verzia 4.0Príručka pre prijímateľa pre projekty OP TP 2014 – 2020 verzia 4.0.

03.11.2016

Informácia o hraničných termínoch na predloženie ŽoP na RO OP TP

Z pozície RO OP TP si Vás dovoľujeme informovať o hraničných termínoch na predkladanie žiadostí o platbu na RO OP TP v súvislosti s koncoročným uzatváraním systémov v roku 2016:

  • 30. október - pre žiadosti o platbu v systéme refundácie (priebežné ŽoP) a zúčtovania predfinancovania/zálohových platieb (RO OP TP garantuje uhradenie žiadosti o platbu do konca roku 2016 za podmienky, že žiadosť o platbu je kompletná, bez vecných nedostatkov a výdavky nárokované v ŽoP sa viažu k verejnému obstarávaniu, ktoré už bolo skontrolované). Predpoklad úhrady žiadostí o platbu predložených po tomto termíne je až v roku 2017.
  • 15. novemberpre žiadosti o platbu v systéme predfinancovania/zálohových platieb.

06.10.2016

Zverejnenie aktualizovaného riadiaceho dokumentu

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020, že dňa 26. 09. 2016 bola v záložke „Dokumenty/Iné dokumenty“ zverejnená aktualizovaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

26.09.2016

Zverejnenie usmernenia pre prijímateľov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020, že dňa 21. 09. 2016 bolo v záložke „Dokumenty/Iné dokumenty“ zverejnené usmernenie pre prijímateľov vo veci používania elektronických aukčných systémov.

21.09.2016

Zmeny vo vyzvaní č. OPTP-P01-SC1-2016-1

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-1 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 1“, zverejneného dňa 22. 02. 2016 na webovom sídle OP TP.

21.09.2016
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
18297