Aktuality

Zmeny vo vyzvaní č. OPTP-P02-SC1-2016-10

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-10 s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 1“, zverejneného dňa 30. 05. 2016 na webovom sídle OP TP.

13.07.2016

Zmeny vo vyzvaní č. OPTP-P01-SC1-2016-1

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-1 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 1“, zverejneného dňa 22. 02. 2016 na webovom sídle OP TP.

28.06.2016

Zmeny vo vyzvaní č. OPTP-P01-SC2-2016-7

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 s názvom „Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1“, zverejneného dňa 12. 05. 2016 na webovom sídle OP TP.

28.06.2016

Zmeny vo vyzvaní č. OPTP-P01-SC1-2016-5

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-5 s názvom „Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1“, zverejneného dňa 07. 04. 2016 na webovom sídle OP TP.

28.06.2016

Zmeny vo vyzvaní č. OPTP-P01-SC3-2016-3

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o vykonaní zmien vo vyzvaní na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-3 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1“, zverejneného dňa 18. 03. 2016 na webovom sídle OP TP.

08.06.2016

Zverejnenie aktualizovaného programového dokumentu

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 08. 06. 2016 bol v záložke „Dokumenty“, podzáložke „Programový dokument“ zverejnený aktualizovaný operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 3.1.

08.06.2016

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P02-SC1-2016-10

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 30. 05. 2016 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P02-SC1-2016-10 s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 1“.

30.05.2016

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC3-2016-9

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 30. 05. 2016 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC3-2016-9 s názvom „Zabezpečenie technickej a administratívnej podpory – priestorové  zabezpečenie“.

30.05.2016

Zverejnenie aktualizovaného interného rozhodnutia

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre PO 2014 – 2020, že dňa 27. 05. 2016 bolo v záložke „Dokumenty/Iné dokumenty/Zmluva o NFP“ zverejnené aktualizované Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku platné od 16. 05 2016.

27.05.2016

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC1-2016-8

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 17. 05. 2016 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC1-2016-8 s názvom „Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1“.

17.05.2016
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
18297