Aktuality

Zmeny vo vyzvaní č. OPTP-P01-SC3-2016-4

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o vykonaní zmien vo vyzvaní na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 s názvom „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“ zverejneného dňa 01. 04. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmeny vo vyzvaní podstatným spôsobom nezmenia podmienky poskytnutia príspevku a týkajú sa náležitostí súvisiacich s legislatívnymi zmenami na národnej úrovni ako aj technického riešenia problému pri predkladaní žiadosti o NFP v ITMS.
 

13.05.2016

Zverejnenie aktualizovaného interného rozhodnutia

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre PO 2014 – 2020, že dňa 12. 05. 2016 bolo v záložke „Dokumenty/Iné dokumenty/Zmluva o NFP“ zverejnené aktualizované Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku platné od 11. 05 2016.

12.05.2016

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC2-2016-7

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 12. 05. 2016 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC2-2016-7 s názvom „Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1“.

12.05.2016

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P02-SC1-2016-6

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014-2020, že dňa 02. 05. 2016 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P02-SC1-2016-6 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“.

02.05.2016

Zverejnenie aktualizovaného programového dokumentu

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020, že dňa 08. 04. 2016 bol v záložke „Dokumenty“, podzáložke „Programový dokument“ zverejnený aktualizovaný operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020, verzia 3.0.

08.04.2016

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC1-2016-5

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014-2020, že dňa 07. 04. 2016 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC1-2016-5 s názvom „Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1“.

07.04.2016

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC3-2016-4

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014-2020, že dňa 01. 04. 2016 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC3-2016-4 s názvom „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“.

01.04.2016

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014-2020, že dňa 23.03.2016 boli v záložke „Dokumenty“, podzáložke „Iné dokumenty“ zverejnené nasledovné aktualizované riadiace dokumenty: Príručka oprávnených výdavkov pre projekty operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020, verzia 4.0.; Príručka pre prijímateľov pre projekty operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020, verzia 3.0.; Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
 

23.03.2016

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC3-2016-3

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014-2020, že dňa 18. 3. 2016 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC3-2016-3 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1“.

18.03.2016

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC1-2016-2

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014-2020, že dňa 8. 3. 2016 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC1-2016-2 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1“.

08.03.2016
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
18297