Aktuality

Zmena č. 4 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-15

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ zverejneného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 22. 06. 2020.

19.06.2020

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014-2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty/Zmluva o NFP bol zverejnený aktualizovaný vzor Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý bol upravený v nadväznosti na opatrenia na eliminovanie negatívnych obmedzení finančnej implementácie súvisiacich s ochorením COVID-19 a súlad s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzie 2.1 zo dňa 8.4.2020.
Uvedený vzor je platný od 21. 05. 2020.

19.05.2020

Oznámenie pre prijímateľov operačného programu Technická pomoc

Dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR vydal RO OP TP Oznámenie pre prijímateľov, ktoré sa zaoberá procesmi zjednodušenia v postupoch RO OP TP v nadväznosti na udelené výnimky zo Systému riadenia EŠIF ako aj zo Systému finančného riadenia.

Uvedený dokument je zverejnený v časti Dokumenty / Iné dokumenty.
 

07.05.2020

Zmena č. 6 vyzvania č. OPTP-P01-SC2-2016-7

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 s názvom „Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1“ vyhláseného dňa 13. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 20. 04. 2020.

17.04.2020

Zmena č. 4 vyzvania č. OPTP-PO1-SC3-2018-16

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-PO1-SC3-2018-16 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ vyhláseného dňa 11. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 20. 04. 2020.

17.04.2020

Zmena č. 3 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-14

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2“ vyhláseného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 01. 04. 2020.

30.03.2020

Zmena č. 3 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-15

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ vyhláseného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 01. 04. 2020.

30.03.2020

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty boli zverejnené aktualizované riadiace dokumenty účinné od 16. 3. 2020 - Príručka pre kontrolu VO, verzia 13.0.

13.03.2020

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty boli zverejnené aktualizované riadiace dokumenty účinné od 1. 2. 2020 - Príručka pre kontrolu VO, verzia 12.0.

31.01.2020

Zmena č. 2 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-15

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ zverejneného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je platná od 31.12. 2019.

17.12.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
18297