Aktuality

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom č. OPTP-P01-SC1-2018-17

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 14.12.2018 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC1-2018-17 s názvom „Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2“.

14.12.2018

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty boli zverejnené aktualizované riadiace dokumenty účinné od 13. 12. 2018 - Príručka pre prijímateľa, verzia 10.0.

12.12.2018

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty/Zmluva o NFP boli zverejnené aktualizované vzory Zmluvy o poskytnutí NFPRozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP , ktoré boli upravené v nadväznosti na zmenu vzorov CKO č. 28 a č. 30. Uvedené aktualizované vzory sú platné od 13.12.2018.

12.12.2018

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty boli zverejnené aktualizované riadiace dokumenty účinné od 13. 12. 2018 - Príručka oprávnenosti výdavkov, verzia 6.0 a Príručka pre kontrolu VO, verzia 9.0 a Príručka pre odborného hodnotiteľa, verzia 8.0.

12.12.2018

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom č. OPTP-P01-SC3-2018-16

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 11.12.2018 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC3-2018-16 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2

11.12.2018

Zmena č. 4 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2016-6

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“ zverejneného dňa 02. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 12.12. 2018.

11.12.2018

Zmena č. 2 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2017-13

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2017-13 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF“ zverejneného dňa 03. 03. 2017 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 14.12. 2018.

10.12.2018

Zmena č. 3 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2017-12

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 s názvom „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“ zverejneného dňa 13. 02. 2017 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 11.12. 2018.

10.12.2018

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom č. OPTP-P01-SC1-2018-14

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 04.12.2018 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC1-2018-14 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2“.

04.12.2018

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom č. OPTP-P01-SC1-2018-15

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 04.12.2018 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“.

04.12.2018
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
18297