Aktuality

Vyhlásenie nových vyzvaní z operačného programu Technická pomoc

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc s cieľom zabezpečiť  vysoko odbornú a efektívnu podporu pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov plánuje na svojom webovom sídle www.optp.vlada.gov.sk do polovice decembra 2018 vyhlásiť päť nových vyzvaní pre ďalšie trojročné obdobie 2019-2021. Vyzvania budú nadväzovať na už rozbehnutú implementáciu projektov v oblasti financovania miezd a technickej podpory administratívnych kapacít zapojených do systému riadenia a kontroly EŠIF, ako aj ich vzdelávania, a budú určené pre ústredné orgány štátnej správy.
 
Ďalších sedem pôvodných vyzvaní bude predĺžených formou vykonania zmeny do konca roku 2021. RO OP TP tak zabezpečí pre žiadateľov možnosť predloženia žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre všetky oprávnené aktivity na zabezpečenie plnenia cieľov operačného programu Technická pomoc aj po roku 2018. Viac informácií nájdete v prílohe.

Príloha - Vyhlásenie nových vyzvaní z operačného programu Technická pomoc

29.11.2018

Zmena č. 3 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2016-5

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-5 s názvom „Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1“ zverejneného dňa 07. 04. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 30.11. 2018.

27.11.2018

Zmena č. 3 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2016-11

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-11 s názvom „Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“ zverejneného dňa 15. 12. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 28.11. 2018.

27.11.2018

Informácia o zverejnení vzoru k ŽoNFP

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty bol zverejnený dokument „Záznam o vykonaní prieskumu trhu – vzor prílohy k ŽoNFP“, ktorý môže žiadateľ použiť pri príprave ŽoNFP.

16.11.2018

Zmena č. 6 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2016-4

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 s názvom „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“ zverejneného dňa 01. 04. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 9.11. 2018.

08.11.2018

Zmena č. 2 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2016-11

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-11 s názvom „Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“ zverejneného dňa 15. 12. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 9.11. 2018.

08.11.2018

Zmena č. 4 vyzvania č. OPTP-P01-SC2-2016-7

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 s názvom „Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1“ zverejneného dňa 12. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 9.11. 2018.

07.11.2018

Informácia o uzatvorení vyzvania na projekty technickej pomoci k 15. 11. 2018

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti „Dokumenty/Vyzvania“ bola zverejnená Informácia o uzatvorení vyzvania č. OPTP-PO1-SC3-2016-9 na projekty technickej pomoci k 15. 11. 2018 .

11.10.2018

Informácia o hraničných termínoch v roku 2018 na predloženie ŽoP na RO OP TP

Z pozície RO OP TP si Vás dovoľujeme informovať o hraničných termínoch na predkladanie žiadostí o platbu na RO OP TP v súvislosti s koncoročným uzatváraním systémov v roku 2018:

  • 31. október - pre žiadosti o platbu v systéme refundácie (priebežné ŽoP) a zúčtovania predfinancovania/zálohových platieb (RO OP TP garantuje uhradenie žiadosti o platbu do konca roku 2018 za podmienky, že žiadosť o platbu je kompletná, bez vecných nedostatkov a výdavky nárokované v ŽoP sa viažu k verejnému obstarávaniu, ktoré už bolo skontrolované). Predpoklad úhrady žiadostí o platbu predložených po tomto termíne je až v roku 2019.
  • 15. novemberpre žiadosti o platbu v systéme predfinancovania/zálohových platieb.

17.09.2018

Informácia o uzatvorení vyzvaní na projekty technickej pomoci k 28. 09. 2018

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 zmenu dátumu plánovaného uzatvorenia vybraných vyzvaní na projekty technickej pomoci z pôvodne určeného dátumu 31. 08. 2018 na dátum 28. 09. 2018. Bližšie informácie sú uvedené v dokumente „Informácia o uzatvorení vyzvaní na projekty technickej pomoci k 28. 09. 2018“.

31.08.2018
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
18297