Aktuality

Zmena č. 3 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2016-2

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-2 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1“, zverejneného dňa 08. 03. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 21. 08. 2018.

20.08.2018

Informácia o uzatvorení vyzvaní na projekty technickej pomoci k 31. 08. 2018

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti „Dokumenty/Vyzvania“ bola zverejnená Informácia o uzatvorení vyzvaní na projekty technickej pomoci k 31. 08. 2018

11.07.2018

Zmena č. 5 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2016-4

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 s názvom „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier“, zverejneného dňa 01. 04. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 13. 07. 2018.

10.07.2018

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty/Zmluva o NFP boli zverejnené aktualizované vzory Zmluvy o poskytnutí NFPRozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP , ktoré boli upravené v nadväznosti na zmenu vzorov CKO č. 28 a č. 30. Uvedené aktualizované vzory sú platné od 1.6.2018.

31.05.2018

Zmena č. 5 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2016-3

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-3 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1“, zverejneného dňa 18. 03. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 18. 05. 2018.

17.05.2018

Zverejnenie aktualizovaného riadiaceho dokumentu

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty bol zverejnený aktualizovaný riadiaci dokument účinný od 01. 05. 2018 – Príručka pre prijímateľa pre projekty operačného programu Technická pomoc 2014 - 2020, verzia 9.0.

30.04.2018

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty boli zverejnené aktualizované riadiace dokumenty účinné od 01. 05. 2018 – Príručka pre kontrolu verejného obstarávania pre projekty operačného programu Technická pomoc, verzia 7.0.

20.04.2018

Zmena č. 2 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2017-12

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 s názvom „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“, zverejneného dňa 13. 02. 2017 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 26. 03. 2018.

23.03.2018

Zverejnenie aktualizovaného riadiaceho dokumentu

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty bol zverejnený aktualizovaný riadiaci dokument účinný od 19. 02. 2018 – Príručka pre prijímateľa, verzia 8.0.

16.02.2018

Zverejnenie aktualizovaného riadiaceho dokumentu

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty/Zmluva o NFP bol zverejnený aktualizovaný Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP platný od 16. 02.2018.

15.02.2018
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
18297