Aktuality

Zmena č. 3 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2016-10

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-10 s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 1“, zverejneného dňa 30. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena bude účinná od 01. 12. 2017.

30.11.2017

Zmena č. 3 vyzvania č. OPTP-P01-SC2-2016-7

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 s názvom „Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1“, zverejneného dňa 12. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena bude účinná od 01. 12. 2017.

30.11.2017

Zmena č. 4 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2016-3

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-3 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1“, zverejneného dňa 18. 03. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 01. 12. 2017.

30.11.2017

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty boli zverejnené aktualizované riadiace dokumenty účinné od 28. 11. 2017 - Príručka pre odborného hodnotiteľa, verzia 7.0.

27.11.2017

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty boli zverejnené aktualizované riadiace dokumenty účinné od 28. 11. 2017 - Príručka pre kontrolu verejného obstarávania, verzia 6.0.

27.11.2017

Upozornenie prijímateľov na 25 % korekciu na výdavky zákazky "Odborné poradenské služby"

Z  pozície RO OPTP si dovoľujeme informovať prijímateľov, že v súvislosti so zisteniami identifikovanými na základe protokolu o výsledku kontroly Úradu pre verejné obstarávanie č. 9512-7000/2016-OK/8 zo dňa 07. 11. 2016  a auditu EK č. REGC414SK0011 na OP Integrovaná infraštruktúra vykonaného  v dňoch 06. -10. 06. 2016, požaduje EK uplatnenie 25 % finančnej opravy na identifikované výdavky, ktoré sa týkajú verejného obstarávania „Odborné poradenské služby“, vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 141/2013 zo dňa 20. 07. 2013, zn. 13189-MUS (číslo oznámenia o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ je 2013/S 140-244025 zo dňa 20. 07. 2013). Výsledkom predmetného verejného obstarávania je Rámcová dohoda

  • Časť 01 – Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka: Záväzok Audítora poskytovať služby finančného auditu a výkonnosti, auditu ľudských zdrojov, auditu systémov, auditu procesov a auditu riadenia a systému finančného riadenia operačného programu v rozsahu podľa Opisu predmetu zákazky.
  • Časť 02 – Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. OVO2-2013/000501-21 uzatvorená podľa zákona č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka: Záväzok Advokáta poskytovať právne služby, právne poradenstvo a právne zastupovanie v rozsahu podľa Opisu predmetu zákazky

27.11.2017

Informácia o možnosti využívania elektronickej komunikácie

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc, že Riadiaci orgán pre OP TP 2014–2020 pripravil od 6. novembra 2017 možnosť využívania elektronickej komunikácie pre zasielanie dokumentácie súvisiacej s implementáciou projektov v rámci OP TP. Bližšie informácie sú zverejnené v časti „Elektronická komunikácia“.

06.11.2017

Informácia o hraničných termínoch v roku 2017 na predloženie ŽoP na RO OP TP

Z pozície RO OP TP si Vás dovoľujeme informovať o hraničných termínoch na predkladanie žiadostí o platbu na RO OP TP v súvislosti s koncoročným uzatváraním systémov v roku 2017:

  • 31. október - pre žiadosti o platbu v systéme refundácie (priebežné ŽoP) a zúčtovania predfinancovania/zálohových platieb (RO OP TP garantuje uhradenie žiadosti o platbu do konca roku 2017 za podmienky, že žiadosť o platbu je kompletná, bez vecných nedostatkov a výdavky nárokované v ŽoP sa viažu k verejnému obstarávaniu, ktoré už bolo skontrolované). Predpoklad úhrady žiadostí o platbu predložených po tomto termíne je až v roku 2018.
  • 15. novemberpre žiadosti o platbu v systéme predfinancovania/zálohových platieb.

04.10.2017

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty/Zmluva o NFP bol zverejnený formálne upravený Vzor prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vzor prílohy č. 4 Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

18.09.2017

Zverejnenie výročnej správy OP TP za rok 2016

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje, že Európska komisia schválila dňa 05. 09. 2017 Výročnú správu o vykonávaní  operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 za rok 2016. Uvedený dokument spolu so stručným zhrnutím pre občanov je zverejnený v záložke „Monitorovanie/Správa o vykonávaní OP TP

06.09.2017
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
18297