Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

  • 18.09.2017

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty/Zmluva o NFP bol zverejnený formálne upravený Vzor prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vzor prílohy č. 4 Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.