Alokácia a čerpania za OP TP k 03.12.2018

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 03. 12. 2018   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 45 169 332,18 9 874 942,70 55 044 274,88 39,49
2 44 684 262,00 9 763 920,00 54 448 182,00 8 670 970,20 1 895 652,03 10 566 622,23 19,41
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 53 840 302,38 11 770 594,73 65 610 897,11 33,85

Dátum poslednej aktualizácie: 10.01.2019 19248