Alokácia a čerpanie k 01.04.2022

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01.04.2022 (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 131 523 744,00 28 727 970,00 160 251 714,00 122 281 988,27 26 733 351,32 149 015 339,59 92,99
2 27 548 168,00 6 030 700,00 33 578 868,00 13 107 855,46 2 865 646,25 15 973 501,71 47,57
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 135 389 843,73 29 598 997,57 164 988 841,30 85,12
19934