Alokácia a čerpanie k 01.08.2019

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 01. 08. 2019   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 61 032 410,26 13 342 937,16 74 375 347,42 53,36
2 44 684 262,00 9 763 920,00 54 448 182,00 9 529 974,15 2 083 447,95 11 613 422,10 21,33
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 70 562 384,41 15 426 385,11 85 988 769,52 44,36
19389