Alokácia a čerpanie k 02.07.2018

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 02. 07. 2018   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 33765831,01 7381903,3 41147734,31   29,52
2 44 684 262,00 9763920 54 448 182,00 7695971,73 1682497,34 9 378469,07   17,22
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 41461802,74 9 064 400,64 50526203,38   26,07

Dátum poslednej aktualizácie: 10.07.2018 19090