Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.03.2022

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01.03.2022 (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 131 523 744,00 28 727 970,00 160 251 714,00 117 465 391,85 25 823 123,21 143 288 515,06 89,41
2 27 548 168,00 6 030 700,00 33 578 868,00 13 104 832,93 2 864 985,46 15 969 818,39 47,56
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 130 570 224,78 28 688 108,67 159 258 333,45 82,16
19907