Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.06.2019

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01. 06. 2019 (EUR) Podiel čerpania na alokácii (%)
EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 59 172 398,75 12 936 300,42 72 108 699,17 51,73
2 44 684 262,00 9 763 920,00 54 448 182,00 9 454 610,42 2 066 971,88 11 521 582,30 21,16
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 68 627 009,17 15 003 272,30 83 630 281,47 43,15
19357