Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.06.2021

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01.06.2021 (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 124 235 750,00 27 141 650,00 151 377 400,00 105 882 103,95 23 148 000,03 129 030 103,98 85,24
2 34 836 162,00 7 617 020,00 42 453 182,00 10 575 429,34 2 312 005,91 12 887 435,25 30,36
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 116 457 533,29 25 460 005,94 141 917 539,23 73,22
19797