Čerpanie finančných prostriedkov

 
Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01.09.2022 (EUR) Podiel čerpania na alokácii (%)
EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 131 523 744,00 28 727 970,00 160 251 714,00 127 252 445,00 27 819 995,20 155 072 440,20 96,77
2 27 548 168,00 6 030 700,00 33 578 868,00 14 796 949,71 3 234 916,93 18 031 866,64 53,70
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 142 049 394,71 31 054 912,13 173 104 306,84 89,31

Archív
Dátum poslednej aktualizácie: 08.09.2022 18514