Čerpanie finančných prostriedkov

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01.09.2023 (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 131 523 744,00 28 727 970,00 160 251 714,00 135 885 226,32 29 553 369,84 165 438 596,16 103,24
2 27 548 168,00 6 030 700,00 33 578 868,00 18 570 471,55 4 059 886,24 22 630 357,79 67,39
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 154 455 697,87 33 613 256,08 188 068 953,95 97,03

Archív
Dátum poslednej aktualizácie: 07.09.2023 18514