Informácia pre prijímateľov o hraničných termínoch na predloženie ŽoP na RO OP TP v roku 2021

  • 11.10.2021

Vážení prijímatelia z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020,

z pozície RO OP TP si Vás dovoľujeme informovať o hraničných termínoch na predkladanie žiadostí o platbu na RO OP TP v súvislosti s koncoročným uzatváraním systémov v roku 2021:
 
  • 05. november - pre žiadosti o platbu v systéme refundácie (priebežné ŽoP) a zúčtovania predfinancovania/zálohových platieb (RO OP TP garantuje uhradenie žiadosti o platbu do konca roku 2021 za podmienky, že žiadosť o platbu je kompletná, bez vecných nedostatkov a výdavky nárokované v ŽoP sa viažu k verejnému obstarávaniu, ktoré už bolo skontrolované). Predpoklad úhrady žiadostí o platbu predložených po tomto termíne je až v roku 2022.
  • 19. novemberpre žiadosti o platbu v systéme poskytnutia predfinancovania/zálohových platieb.