Predloženie monitorovacej správy za rok 2016

  • 12.01.2017

Dovoľujeme si pripomenúť  prijímateľom z OP TP povinnosť predložiť na RO OP TP výročnú monitorovaciu správu za rok 2016 pre všetky zazmluvnené projekty (aj interné projekty) najneskôr v termíne do 31.1.2017.

Monitorovaciu správu je potrebné vytvoriť v ITMS za monitorované obdobie od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP resp. začiatku realizácie aktivít projektu (podľa toho, čo nastalo skôr)  až do 31.12.2016. Po odoslaní vyplnenej monitorovacej správy v ITMS je potrebné doručiť na RO OP TP aj vytlačenú a ručne podpísanú formu monitorovacej správy vygenerovanú systémom ITMS2014+ alebo elektronickú podobu podpísanú elektronickým podpisom prostredníctvom ÚPVS.

V prípade projektov, ktoré mali ukončenie realizácie aktivít v decembri 2016, predloží prijímateľ iba záverečnú monitorovaciu správu do 30 pracovných dní od ukončenia realizácie aktivít projektu.