Zmena č. 2 vyzvania č. OPTP-P01-SC2-2016-7

  • 12.06.2017

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 s názvom „Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1“, zverejneného dňa 12. 05. 2016 na webovom sídle OP TP.