Upozornenie pre Prijímateľov

  • 30.08.2017

Na základe opakujúcich sa zistení pri predkladaní dokumentácie  z verejného obstarávania upozorňujeme Prijímateľov na ich povinnosť  predkladať úplnú dokumentáciu  z verejného obstarávania  na finančnú kontrolu verejného obstarávania  Riadiacemu orgánu pre operačný program Technická pomoc  (RO OP TP) a dodržiavať lehoty stanovené v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 a Príručke pre kontrolu verejného obstarávania.
 
Predovšetkým si dovoľujeme upozorniť Prijímateľov na povinnosť dodržať pri štandardnej ex-post kontrole lehotu 10 pracovných dní po zverejnení zmluvy s úspešným uchádzačom podľa § 5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov  na  predloženie  dôkazu o zverejnení  objednávky/zmluvy s dodávateľom na  webovom sídle s uvedením  dátumu  jej zverejnenia na RO OP TP.