Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

  • 19.05.2020

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014-2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty/Zmluva o NFP bol zverejnený aktualizovaný vzor Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý bol upravený v nadväznosti na opatrenia na eliminovanie negatívnych obmedzení finančnej implementácie súvisiacich s ochorením COVID-19 a súlad s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzie 2.1 zo dňa 8.4.2020.
Uvedený vzor je platný od 21. 05. 2020.