Alokácia a čerpania za OP TP k 01.07.2019

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 01. 07. 2019   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 60 254 794,11 13 172 934,30 73 427 728,41 52,68
2 44 684 262,00 9 763 920,00 54 448 182,00 9 495 278,45 2 075 862,76 11 571 141,21 21,25
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 69 750 072,56 15 248 797,06 84 998 869,62 43,85
19374