Alokácia a čerpania za OP TP k 01.08.2018

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 01. 08. 2018   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 35 144 820,90 7 683 378,80 42 828 199,70 30,73
2 44 684 262,00 9763920 54 448 182,00 7 816 093,62 1 708 758,45 9 524 852,07 17,49
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 42 960 914,52 9 392 137,25 52 353 051,77 27,01
19157