Alokácia a čerpania za OP TP k 04.04.2018

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
               
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 04. 04. 2018   (EUR)  
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu Podiel čerpania na alokácii  (%)
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 27 774 845,16 6 072 150,82 33 846 995,98 24,28
2 44 684 262,00 9763920 54 448 182,00 6 023 519,51 1 316 864,97 7 340 384,48 13,48
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 33 798 364,67 7 389 015,79 41 187 380,46 21,25
18949