Alokácia a čerpanie k 01.01.2020

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 01. 01. 2020   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 69 172 179,06 15 122 457,50 84 294 636,56 60,48
2 44 684 262,00 9 763 920,00 54 448 182,00 9 621 043,18 2 103 357,52 11 724 400,70 21,53
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 78 793 222,24 17 225 815,02 96 019 037,26 49,54
19480