Alokácia a čerpanie k 01.02.2019

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 01. 02. 2020   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 70 594 997,56 15 433 514,82 86 028 512,38 61,72
2 44 684 262,00 9 763 920,00 54 448 182,00 9 624 487,73 2 104 110,57 11 728 598,30 21,54
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 80 219 485,29 17 537 625,39 97 757 110,68 50,43
19488