Alokácia a čerpanie k 01.03.2020

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01. 03. 2020 (EUR) Podiel čerpania na alokácii (%)
EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114,387,650.00 24,994,750.00 139,382,400.00 72,674,636.92 15,888,166.62 88,562,803.54 63.54
2 44,684,262.00 9,763,920.00 54,448,182.00 9,586,863.02 2,096,732.62 11,683,595.64 21.46
Spolu 159,071,912.00 34,758,670.00 193,830,582.00 82,261,499.94 17,984,899.24 100,246,399.18 51.72
19501