Alokácia a čerpanie k 01.04.2019

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01. 04. 2019 (EUR) Podiel čerpania na alokácii (%)
EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 53 706 567,72 11 741 357,67 65 447 925,39 46,96
2 44 684 262,00 9 763 920,00 54 448 182,00 9 055 166,97 1 979 645,34 11 034 812,31 20,27
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 62 761 734,69 13 721 003,01 76 482 737,70 39,46
19307