Alokácia a čerpanie k 01.04.2020

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 01. 04. 2020   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 76 859 775,57 16 858 505,75 93 718 281,32 67,24
2 44 684 262,00 9 763 920,00 54 448 182,00 10 086 421,02 2 149 645,08 12 236 066,10 22,47
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 86 946 196,59 19 008 150,83 105 954 347,42 54,66
19505