Alokácia a čerpanie k 01.05.2020

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 01. 05. 2020   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 124 235 750,00 27 141 650,00 151 377 400,00 80 723 399,06 17 655 733,12 98 379 132,18 64,99
2 34 836 162,00 7 617 020,00 42 453 182,00 10 283 815,21 2 240 311,05 12 524 126,26 29,50
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 91 007 214,27 19 896 044,17 110 903 258,44 57,22
19513