Alokácia a čerpanie k 01.05.2022

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01.05.2022 (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 131 523 744,00 28 727 970,00 160 251 714,00 125 240 955,04 27 380 232,92 152 621 187,96 95,24
2 27 548 168,00 6 030 700,00 33 578 868,00 14 665 887,35 3 206 264,01 17 872 151,36 53,22
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 139 906 842,39 30 586 496,93 170 493 339,32 87,96
19936