Alokácia a čerpanie k 01.06.2018

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 01. 06. 2018   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 30 631 275,50 6 696 625,15 37 327 900,65 26,78
2 44 684 262,00 9763920 54 448 182,00 6 210 977,65 1 357 847,16 7 568 824,81 13,90
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 36 842 253,15 8 054 472,31 44 896 725,46 23,16
19035