Alokácia a čerpanie k 01.06.2020

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 01. 06. 2020   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 124 235 750,00 27 141 650,00 151 377 400,00 82 507 062,05 18 111 929,73 100 618 991,78 66,47
2 34 836 162,00 7 617 020,00 42 453 182,00 10 305 241,15 2 178 743,57 12 483 984,72 29,41
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 92 812 303,20 20 290 673,30 113 102 976,50 58,35
19530