Alokácia a čerpanie k 01.07.2020

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 01. 07. 2020   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 124 235 750,00 27 141 650,00 151 377 400,00 83 042 714,90 18 230 047,92 101 272 762,82 66,90
2 34 836 162,00 7 617 020,00 42 453 182,00 10 325 214,27 2 257 303,66 12 582 517,93 29,64
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 93 367 929,17 20 487 351,58 113 855 280,75 58,74
19531