Alokácia a čerpanie k 01.08.2020

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 01.08.2020   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 124 235 750,00 27 141 650,00 151 377 400,00 84 951 834,00 18 651 978,86 103 603 812,86 68,44
2 34 836 162,00 7 617 020,00 42 453 182,00 10 350 214,27 2 183 004,10 12 533 218,37 29,52
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 95 302 048,27 20 834 982,96 116 137 031,23 59,92
19538