Alokácia a čerpanie k 01.10.2018

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 01. 10. 2018   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 38 491 265,17 8 414 980,23 46 906 245,40 33,65
2 44 684 262,00 9 763 920,00 54 448 182,00 7 938 969,71 1 735 621,70 9 674 591,41 17,77
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 46 430 234,88 10 150 601,93 56 580 836,81 29,19
19193