Alokácia a čerpanie k 01.10.2020

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01.11.2020 (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 124 235 750,00 27 141 650,00 151 377 400,00 90 654 337,48 19 914 368,82 110 568 706,30 73,04
2 34 836 162,00 7 617 020,00 42 453 182,00 10 440 000,00 2 282 398,24 12 722 398,24 29,97
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 101 094 337,48 22 196 767,07 123 291 104,55 63,61

Dátum poslednej aktualizácie: 07.12.2020 19569