Alokácia a čerpanie k 01.12.2019

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 01. 12. 2019   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 67 148 026,81 14 679 845,88 81 827 872,69 58,71
2 44 684 262,00 9 763 920,00 54 448 182,00 9 618 054,36 2 102 704,10 11 720 758,46 21,53
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 76 766 081,17 16 782 549,98 93 548 631,15 48,26
19474