Alokácia a čerpanie k 02.01.2019

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 02. 01. 2019   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 45 993 139,26 10 055 043,86 56 048 183,12 40,21
2 44 684 262,00 9 763 920,00 54 448 182,00 8 784 107,87 1 920 386,25 10 704 494,12 19,66
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 54 777 247,13 11 975 430,11 66 752 677,24 34,44

Dátum poslednej aktualizácie: 11.02.2019 19263