Alokácia a čerpanie k 02.05.2018

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 02. 05. 2018   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 28 365 187,08 6 201 211,73 34 566 398,81 24,80
2 44 684 262,00 9763920 54 448 182,00 6 023 519,51 1 316 864,97 7 340 384,48 13,48
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 34 388 706,59 7 518 076,70 41 906 783,29 21,62
18968