Alokácia a čerpanie k 04.02.2019

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 04. 02. 2019   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 47 608 595,27 10 408 215,70 58 016 810,97 41,62
2 44 684 262,00 9 763 920,00 54 448 182,00 8 790 144,98 1 921 706,09 10 711 851,07 19,67
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 56 398 740,25 12 329 921,79 68 728 662,04 35,46

Dátum poslednej aktualizácie: 08.03.2019 19280