Alokácia a čerpanie k 04.03.2019

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 04. 03. 2019   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 50 759 037,51 11 096 967,00 61 856 004,51 44,38
2 44 684 262,00 9 763 920,00 54 448 182,00 8 794 423,59 1 922 641,48 10 717 065,07 19,68
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 59 553 461,10 13 019 608,48 72 573 069,58 37,44
19294