Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.01.2022

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01.01.2022 (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 131 523 744,00 28 727 970,00 160 251 714,00 116 364 608,43 25 439 690,60 141 804 299,03 88,49
2 27 548 168,00 6 030 700,00 33 578 868,00 13 084 867,53 2 860 620,60 15 945 488,13 47,49
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 129 449 475,96 28 300 311,20 157 749 787,16 81,39
19886