Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.02.2021

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01.02.2021 (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 124 235 750,00 27 141 650,00 151 377 400,00 95 584 237,08 21 011 353,08 116 595 590,16 77,02
2 34 836 162,00 7 617 020,00 42 453 182,00 10 525 564,45 2 284 434,38 12 809 998,83 30,17
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 106 109 801,53 23 295 787,46 129 405 588,99 66,76

Dátum poslednej aktualizácie: 05.03.2021 19743