Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.02.2022

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01.02.2022 (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 131 523 744,00 28 727 970,00 160 251 714,00 117 321 360,03 25 648 856,19 142 970 216,22 89,22
2 27 548 168,00 6 030 700,00 33 578 868,00 13 092 437,24 2 862 275,50 15 954 712,74 47,51
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 130 413 797,27 28 511 131,69 158 924 928,96 81,99
19898